Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë një vjeçare për furniz­im me derivate të naftës dhe ben­z­inës për nevo­jat e organizatës.

Të intere­suar­it, doku­mentet e kom­ple­t­u­ara duhet t’i dorë­zo­jnë në pliko të mbyl­lur, në zyret e HANDIKOS me adresë: Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Vet­er­rnik, Prisht­inë, më së largu deri më 12/01/2021, ora 16:30.

Më poshtë gjeni ter­mat e referencës:

Ftese-per-oferte

 

0 Comments

Postime të ngjashme