Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS është duke kërkuar ofertues për shër­bime hotelerie jashtë zonës së Prisht­inës (e prefer­ueshme në ndon­jë zonë atraktive-turistike).

Të gjitha palët e intere­suara fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, me mbishkrim­in “Ofer­ta për shër­bime hotelerie”, më së largu deri më 24/03/2022, deri në ora 14:00. Ofer­tat e pran­uara pas afatit të cak­tu­ar nuk do të mer­ren në konsideratë.

 Më poshtë gjeni ftesën për ofertë:

Ftese-per-oferte

Asso­ci­a­tion of Para­plegics and Paral­y­sis of Chil­dren of Koso­vo – HANDIKOS is look­ing for bid­ders for hote­liery ser­vices out­side of the area of Prishti­na (prefer­ably with­in an attrac­tive-tourist area).

All inter­est­ed par­ties are invit­ed to sub­mit their bids in the email: handikos@handi-kos.org, with the sub­ject “Bid for hote­liery ser­vices”, no lat­er than 24/03/2022 by 14:00. Bids received after the dead­line will not be considered.

Below you can find the request for bid:

Invi­ta­tion

0 Comments

Postime të ngjashme