Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS është duke kërkuar ofertues për shër­bime hotelerie në komunën e Prishtinës.

Të gjitha palët e intere­suara fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, me mbishkrim­in “Ofer­ta për shër­bime hotelerie”, më së largu deri më 16/02/2022. Ofer­tat e pran­uara pas afatit të cak­tu­ar nuk do të mer­ren në konsideratë.

 Më poshtë gjeni ter­mat e referencës:

Ftese-per-oferte_Sher­bime-hotelerie

Asso­ci­a­tion of Para­plegics and Paral­y­sis of Chil­dren of Koso­vo – HANDIKOS is look­ing for bid­ders for hote­liery ser­vices in the munic­i­pal­i­ty of Prishtina.

All inter­est­ed par­ties are invit­ed to sub­mit their bids in the email: handikos@handi-kos.org, with the sub­ject “Bid for hote­liery ser­vices”, no lat­er than 16/02/2022. Bids received after the dead­line will not be considered.

Find TOR:

Request-for-bid_Hote­liery

0 Comments

Postime të ngjashme