Për nevo­ja të imple­men­tim­it të aktiviteteve të ndryshme gjatë zba­tim­it të pro­jek­teve, HANDIKOS është duke kërkuar një kompani/agjension për kon­trak­timin e shër­bimeve hotelerike. 

Ofertue­sit janë të mirëprit­ur të dorë­zo­jnë aplika­cionet e tyre për shër­bime tur­is­tike në  handikos@handi-kos.org, me mbishkrim­in: “Ofer­ta për shër­bime tur­is­tike”, më së voni deri më 21/12/2021 në mesnatë.

Më poshtë gjeni ter­mat e referencës:

Fte­sa-per-Oferte

0 Comments

Postime të ngjashme