HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës, është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë 1 vjeçare për sig­urim­in me alarm të dy objek­teve, përkatësisht:

  • Qen­dra e Resurseve/ Rr. “Nek­ibe Kel­men­di”, nr. 84 me sipër­faqe 1600 m²; 34 sen­sorë alar­mi dhe 4 kam­era HD; si dhe
  • Zyra Qen­drore / Lam D2, 4/7 Su, Dar­d­ani me sipër­faqe 90 m²; 6 sen­zorw alar­mi pa kamera

Doku­mentet e kom­ple­t­u­ara duhet të dorë­zo­hen përmes emailit handikos@handi-kos.org; ose në for­më fizike në zyret e HANDIKOS me adresë: Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Vet­ernik, Prisht­inë, më së largu deri më 24/12/2022, ora 16:30.

Ter­mat e referencës:

FTESË PËR OFERTË

0 Comments

Postime të ngjashme