HANDIKOS — Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës, fton të gjitha kom­pan­itë e intere­suara të na ofer­to­jnë për shër­bime të pastrim­it, lid­hur me nevo­jat e organizatës.

Doku­mentet e kom­ple­t­u­ara duhet të dorë­zo­hen përmes emailit handikos@handi-kos.org; ose në for­më fizike në zyret e HANDIKOS me adresë: Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Vet­ernik, Prisht­inë, më së largu deri më 24/12/2022, ora 16:30.

Ter­mat e referencës:

FTESË PËR OFERTË

0 Comments

Postime të ngjashme