Vetëdi­jes­i­mi i vajzave  me aftësi te kufizuara dhe  të nënave të fëmi­jëve me aftësi të kufizuar ne Komu­nat e Regjion­it te Prisht­inë  për rolin dhe të drej­tat e tyre.

Objek­ti­va 1

Ngrit­ja e kapaciteteve të  vajzave  dhe nënave të fëmi­jëve me aftësi të kufizuar  në Regjion­in e  Prisht­inës, përmes takimeve,ligjëratave dhe trajnimeve.

Objek­ti­va 2

Iden­ti­fiki­mi dhe rrit­ja e përf­shir­jes së num­rit të fëmi­jëve me aftësi të kufizuar në insti­tu­cione arsi­mor para fil­lor dhe fil­lor përmes shkëm­bim­it të për­vo­jave nga viz­itat të nënave të fëmi­jëve me aftësi të kufizuar në insti­tu­cione eduka­tive-arsi­mor, ne Regjion­in e Prishtinës

Rezul­tatet e Pritura

• Num­ri i orga­niz­imeve të takimeve me vajza dhe nëna me aftësi të kufizuar në Regjion­in e Prish­tine, Komu­nat (Drenas, Podu­jevë, Obiliq, Fushe Kosovë dhe Lipjan)

• Num­ri i orga­nizim­it te takimeve me për­faqë­sues te Qen­drave për Pune Sociale te 5 Komu­nave përkatëse, për iden­ti­fikimin e fëmi­jëve  shfry­tëzues te pen­sion­eve te aftë­sisë se kufizuar

• Num­ri i takimeve nga grupi avokues me  për­faqë­sues te Drej­torive te Arsim­it dhe  Insti­tu­cion­eve te edukimin para dhe fil­lore ne Komu­nat përkatëse

• Num­ri i iden­ti­fikuar i fëmi­jëve me aftësi të pa përf­shirë në edukimin para fil­lor dhe fil­lor në këto Komuna.

• Num­ri i fëmi­jëve të përf­shirë në edukimin para fil­lor dhe fil­lor në këto Komuna

Viti i implementimit:

2013, Prisht­inë

Dona­tor:

Save the Children

0 Comments

Postime të ngjashme