Grupi i Fëmi­jëve me aftësi të kufizuara ‘‘Hëna’’, dje qën­dru­an në qytetin e Mitrovicës.

Në kuadër të takimeve mujore, ata viz­itu­an shkol­lën fil­lore ‘Bedri Gji­naj’ ku u disku­tua rëndësia e përf­shir­jes së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në aktivitete sportive në shkollë.

Po ash­tu, u për­menden edhe bar­ri­er­at e fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në mjedise të shkol­lës të cilat ua vështirë­so­jnë pjesë­mar­rjen e tyre në ato aktivitete.

Pas bashkëbisedim­it, fëmi­jët patën rastin të relak­so­hen në ambi­en­tet e buku­ra të qytetit.

0 Comments

Postime të ngjashme