Me datë 26 Qer­shor 2013, Hand­iKOS me kërkesë të Insti­tu­tit Spe­cial në Shtime dhuroi 5 kar­ro­ca për klien­tën e këtij Insti­tu­ti. Drej­tori i Hand­iKOS-it Z.Afrim Maliqi me këtë rast the sa HandiKOS‑i edhe përkundër vështirë­sive finan­cia­re po gjenë mënyra për të ndih­muar çdo per­son me aftësi të kufizuar, sido­mos ata që kanë nevo­jë për kar­ro­ca. Ndër­sa Z.Fatmir Shur­d­haj zv/Ministër i Punës dhe Mirëqe­nies Sociale fal­en­deroj Hand­iKOS-in për këtë dona­cion dhe thek­soj se ky është një shem­bull i mirë i bashkpunim­it ndër­m­jet insti­tu­cion­eve dhe orga­ni­zatave joqeveritare.

0 Comments

Postime të ngjashme