HANDIKOS sot ka përm­byl­lur me suk­ses kam­pan­jën 16 ditore ‘’Shkol­la hap dyert e botës’’, e cila ka pasur për qël­lim pro­movimin e përf­shir­jes së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në edukimin e rreg­ullt në Kosovë.

Kam­pan­ja ishte e ndarë  në katër faza, ku tri prej tyre u prezan­tu­an përmes nën­të videove të shkur­tra nëpër tele­vizione ven­dore dhe rrjete sociale, përmes së cilave kemi treguar penge­sat dhe mënyrën se si duhet të vepro­het për rreg­ul­lim­in e qas­jes së plotë infra­struk­tur­ore për fëmi­jët me aftësi të kufizuara nëpër shkol­lat e Kosovës.

Ndër­sa më 3 Dhje­tor – Ditën Ndërkom­bëtare të Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara në obor­rin e Pres­i­dencës së Kosovës u ven­dos insta­la­cioni ‘’Shkol­la hap dyert e botës’’, ku përg­jatë pesë ditëve, zyr­tarë të lartë shtetërorë, përf­shirë pres­i­den­t­ja, kryem­i­nistri, min­is­tra, deputetë, ambasadorë të huaj e figu­ra të njo­hu­ra nga fusha e muzikës, artit e sportit si dhe aktivistë të të drej­tave të fëmi­jëve nën­shkru­an dhe u zotu­an për një gjithëpërf­shir­je më të mad­he të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara.

Kam­pan­ja është real­izuar në kuadër të pro­jek­tit ‘’Avanci­mi i sit­u­atës së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në Kosovë’’, i mbështe­tur nga Zyra e UNICEF-it në Kosovë.

0 Comments

Postime të ngjashme