HANDIKOS – Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës po kërkon të angazho­jë një ekspert/e për të zhvil­lu­ar një anal­izë gjithëpërf­shirëse për qël­lime avokuese.

Kjo thirrje është në kuadër të  pro­jek­tit “Hand­ikos for Child Rights-H4CR”, i cili imple­men­to­het në part­ner­itet me Save the Chil­dren Koso­va dhe finan­co­het nga Agjen­cia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkom­bë­tar dhe Zhvil­lim (SIDA).

Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen në for­më elek­tron­ike në e‑mail adresën: handikos@handi-kos.org

cc: nora.simitciu@handi-kos.org, deri më datë 29 tetor 2023, ora 17:00.

Ter­mat e ref­er­encës më poshtë:

Shkarko

Ter­mat e Referencës

 HYRJE

HANDIKOS, “Shoqa­ta e para­plegjikëve dhe par­al­izës së fëmi­jëve të Kosovës” është kri­juar si reag­im ndaj gjend­jes së vështirë në të cilën gjen­den per­son­at me aftësi të kufizuara në Kosovë, e themelu­ar nga dhe për per­son­at me aftësi të kufizuara, me aktivitete të pandër­pre­ra që nga viti 1983.
Si orga­ni­za­të për­faqë­son, përkrahë dhe punon për dhe me per­son­at me aftësi të kufizuar përmes avokim­it dhe lobim­it. Ofron shër­bime të ndryshme përmes rrjetit të shtrirë në gjithë Kosovën dhe pro­movon barabarës­inë, jetën e pavarur dhe me din­jitet për të gjithë per­son­at me aftësi të kufizuara.

 1. INFORMATA TË PËRGJITHSHME

HANDIKOS në part­ner­itet me Save the Chil­dren në Kosovë është duke imple­men­tu­ar pro­jek­tin “Hand­ikos for Child Rights-H4CR”, i cili finan­co­het nga Agjen­cia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkom­bë­tar dhe Zhvil­lim (SIDA). Përmes këtij pro­jek­ti HANDIKOS syn­on ngrit­jen e kapaciteteve dhe fuqiz­imin e fëmi­jëve me Aftësi të  Kufizuara.

 1.  OBJEKTIVA E DETYRËS

HANDIKOS kërkon të angazho­jë një ekspert/e për të zhvil­lu­ar një anal­izë gjithëpërf­shirëse për qël­lime avokuese. Objek­tivë krye­sore e kësaj detyre është të anal­i­zo­jë një per­spek­tivë ligjore për përf­shir­jen e aftë­sisë së kufizuar në ini­cia­ti­vat e qën­druesh­mërisë mjedis­ore që syn­o­jnë fëmijët.

Eksper­ti do të jetë përgjegjës për kry­er­jen e një anal­ize të plotë që iden­ti­fikon kornizat ligjore, poli­tikat dhe rreg­ul­loret që kanë të bëjnë me qën­druesh­mërinë mjedis­ore dhe ndërthur­jen e tyre me kon­sid­er­atat e aftë­sisë së kufizuar, duke përf­shirë edhe per­spek­tivën e të drej­tave të fëmijëve.

Kjo anal­izë do të shër­be­jë si një burim themelor për të udhëhe­qur zhvil­lim­in e pro­gramit të HAND­IKOS-it, për­p­jek­jet e avokim­it, si dhe mate­ri­alet eduka­tive dhe avokuese.

 1. KUALIFIKIMI

Kan­di­dati duhet të pose­doj këto aftësi dhe kompetenca:

 • Diplomë/ kual­i­fikim në juridik/drejtësi;
 • Njo­huri dhe ndjesh­mëri për çësht­jet e të drej­tave të per­son­ave me aftësi të kufizuara, parimeve të gjithëpërf­shir­jes dhe çësht­jet mjedisore;
 • Për­vo­jë të gjerë në har­timin dhe real­iz­imin e vlerësimeve të nevo­jave dhe detyrave të ngjashme;
 • Aftësi për të prod­huar raporte të shkru­ara mirë, në for­mat të lehtë për lex­uesin, duke dësh­muar shkathtësi të shkëlqyeshme anal­i­tike dhe të komunikimit.
 • Është pri­or­itet të ketë njo­huri në çësht­je mjedisore.
 1. DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

Rishikimi/analizimi i kuadrit ligjor ekzistues lid­hur me poli­tikat për përf­shir­jen e aftë­sisë së kufizuar në ini­cia­ti­vat e qën­druesh­mërisë mjedis­ore në 5 vitet e fun­dit si dhe iden­ti­fiki­mi i fushave që kërko­jnë për­mirësim për të pro­movuar të drej­tat dhe përf­shir­jen e indi­vidëve me aftësi të kufizuara;

•             Iden­ti­fiki­mi i mangë­sive, sfi­dave dhe fushave për për­mirësim bren­da kuadrit ligjor, duke mar­rë parasysh qën­druesh­mërinë mjedis­ore dhe ndërthur­jen e tyre me per­spek­tivë e aftë­sisë së kufizuar;

•             Sig­uri­mi i një rapor­ti gjithëpërf­shirës që për­shkru­an gjet­jet dhe reko­mandimet për për­mirësimin e kuadrit ligjor; Reko­mandime të hulum­tu­ara mirë që syn­o­jnë insti­tu­cionet qever­itare, orga­ni­zatat e shoqërisë civile dhe part­nerët ndërkombëtarë.

 • ANGAZHIMI I ESKPERTIT/ES

Eksperti/ja do të angazho­het me anë të një kon­trate për shër­bim me HANDIKOS.
Ai/ajo do të angazho­het për 5 ditë në peri­ud­hën kohore prej një muaj dhe pritet të dorë­zo­jë: Një anal­izë gjithëpërf­shirëse (afër­sisht 10–15 faqe) që mbu­lon tem­at e për­men­dura në sek­sion­in “Detyrat dhe Përgjegjësitë”.

DetyraKohëzg­jat­ja
Angazhi­mi i eksper­tit për anal­izë të kuadrit ligjor në aspek­tin e aftë­sisë së kufizuar dhe qën­druesh­mërisë mjedisore5 ditë
 • KUSHTET E PAGESËS

Page­sa e ekspertit/es do të bëhet sipas ofer­tës përkatëse për kry­er­jen e shër­bimeve, që do të lëshohet nga ai/ajo, pas final­izim­it të dokumentit/raportit.

HANDIKOS do të real­i­zoj pagesën në Euro, shu­ma bru­to për ditët e punës (nga të cilat do të ndalet tati­mi në fitim dhe kon­tribu­ti pen­sion­al sipas lig­jeve në fuqi në Kosovë).

HANDIKOS rez­er­von të drejtën e negoci­im­it të propozim­it financiar.

 • PROCEDURA PËR APLIKIM
 • Metolodologji e punës për këtë angazhim/analizë (max. 3 faqe);
 • Cur­ricu­lum Vitae (CV) (max.3 faqe);
 • Propoz­i­mi financiar.

Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen në for­më elek­tron­ike në e‑mail adresën: handikos@handi-kos.org

cc: nora.simitciu@handi-kos.org

Ju lutem, shkru­ani në sub­jekt Apliki­mi për “Ekspert për anal­iz­imin e kuadrit ligjor nga per­spek­ti­va e aftë­sisë së kufizuar dhe qën­druesh­mërisë mjedisore”.

Afati i fun­dit për dorëz­imin e aplika­cionit është 29 tetor 2023, ora 17:00.

Vetëm kan­di­datët e suk­sesshëm do të kontaktohen!

Pas përzg­jed­hjes Ekperti/ja i përzg­jed­hur duhet të dërgojë:

 • Dokumentin/ Dësh­minë që nuk është nën hetime.
 • Poash­tu duhet të nën­shkru­aj Poli­tikën e Mbro­jt­jes së Fëmi­jëve të HANDIKOS dhe Rreg­ul­loren mbi Paran­dal­im­in e Shfry­tëzim­it dhe Abuzim­it Sek­su­al — PSHAS dhe t’u përm­ba­hen kushteve dhe kritereve të tyre.
0 Comments

Postime të ngjashme