Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS po kërkon një ekspert që do të zhvil­lo­jë një punë­tori tre ditore me stafin e orga­ni­za­tës HANDIKOS, me qël­lim të vlerësim­it të kapaciteteve të tyre përmes Instru­men­tit OCA, doku­ment i orga­ni­za­tës Save the Children.

Të intere­suar­it, aplika­cionet mund t’i dorë­zo­jnë në for­më elek­tron­ike në emailin handikos@handi-kos.org, me sub­jek­tin ‘’Application_OCA’’, apo fizik­isht të ven­do­sura në zarf me mbishkrim­in e  njëjtë, në zyret e HANDIKOS në Rr. “Nek­ibe Kel­men­di”, Vet­ernik, Prisht­inë, deri më datë 31.10.2021.

Më poshtë gjeni ter­mat e referencës:

ToR-Eksper­ti-lokal_O­CA

0 Comments

Postime të ngjashme