Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve — HANDIKOS po kërkon një ekspert/e apo kom­pani i/e cili/a do jetë përgjegjës/e për fasil­itimin e punë­torisë dy ditore me stafin e HANDIKOS si dhe për­pil­im­in e një rapor­ti përm­bled­hës i cili pasqy­ron mësimet e nxë­na si dhe ofron reko­mandime për për­mirësim të mëtutjeshëm.

Qël­li­mi i punë­torisë është shtrir­ja e rezul­tat­eve të pro­jek­tit ‘’ “Pro­movi­mi i paran­dalim­it të dhunës ndaj fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në të gjitha mjedis­et në Kosovë” në gjithë orga­ni­za­tën, duke iden­ti­fikuar mësimet e nxë­na si dhe nxjer­rur reko­mandimet për përmirësim.

Të intere­suar­it, aplika­cionet mund t’i dorë­zo­jnë në for­më elek­tron­ike  në handikos@handi-kos.org me sub­jek­tin ‘’HK_LE’’, apo fizik­isht të ven­do­sura në zarf me mbishkrim­in “HK_LE”, në zyret e HANDIKOS në Rr. “Nek­ibe Kel­men­di”, Vet­ernik, Prisht­inë, deri më datë 17/12/2021.

Më poshtë gjeni ter­mat e referencës:

ToR-Eksper­ti-lokal_LE

0 Comments

Postime të ngjashme