Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS sh­pal­lë thirrjen për një ekspert/e lehtësues/e për Har­timin e Plan­it të veprim­it për Avokim dhe ngrit­je të vetëdi­jes për grupin e fëmi­jëve ‘’Hëna’’.

Aplikan­tët e intere­suar duhet të dër­go­jnë doku­mentet e nevo­jshme në gjuhën shqipe, deri më datë 24 Shta­tor 2023, ora 17:00, përmes email adresës handikos@handi-kos.org dhe cc: gresa.stublla@handi-kos.org me sub­jekt ‘’Har­ti­mi i Plan­it të veprim­it për Avokim”.

Ter­mat e ref­er­encës më poshtë:

Shkarko

0 Comments

Postime të ngjashme