Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS rish­pal­lë thirrjen për angazhimin e një Ekspert/e për Zhvil­lim­in e Poli­tikës për Mbro­jt­jen e Sin­jal­izuesve “Whistle­blow­ing Pol­i­cy”.

Aplikan­tët e intere­suar duhet të dër­go­jnë doku­mentet e nevo­jshme në gjuhën shqipe, deri më datë 15/04/2024, ora 17:00, përmes email adresës handikos@handi-kos.org dhe cc: nora.simitciu@handi-kos.org me sub­jekt: Apliki­mi për “Zhvil­lim­in e Poli­tikës për Mbro­jt­jen e Sin­jal­izuesve “Whistle­blow­ing Policy”.

Ter­mat e ref­er­encës më poshtë:

Shkarko

0 Comments

Postime të ngjashme