Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve – HANDIKOS shpal­lë konkurs për një ekspert/ kom­pani për draftimin e pro­gramit tra­jnues në ideimin dhe zhvil­lim­in e mini-pro­jek­teve avokuese si dhe mba­jt­jen e tra­jnim­it vir­tu­al për fëmi­jët me aftësi të kufizuara.

Tra­jn­i­mi ka për qël­lim ngrit­jen e kapaciteteve të grupit të Fëmi­jëve ”Hëna”, në kuadër të pro­jek­tit “Pro­movi­mi i paran­dalim­it të dhunës në të gjitha mjedis­et ndaj fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në Kosovë” në part­ner­itet me Save the Chil­dren, zyra në Kosovë dhe me financim të SIDA.

Ofertue­sit janë të mirëprit­ur të dorë­zo­jnë aplika­cionet e tyre në mënyrë elek­tron­ike në handikos@handi-kos.org / durim.gashi@handi-kos.org, deri më 07.09.2020, në orën 23:59, me sub­jek­tin HENA_TR_20.

Më poshtë mund t’i gjeni ter­mat e ref­er­encës për këtë pozitë:

Trajner_ekspert_per_ngritjen_e_kapaciteteve_te_Grupit_HENA.pdf

0 Comments

Postime të ngjashme