Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve – HANDIKOS po kërkon një Ekspert/kompani për zhvil­lim­in dhe fasil­itimin e tra­jnim­it mbi ngrit­jen e kapaciteteve të ofruesëve të shër­bimeve sociale në menax­him dhe plan­i­fikim të shër­bimeve në Qen­drat e Reha­bil­itim­it në Bashkësi.

Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen në for­më elek­tron­ike në: arta.sejdiu@handi-kos.org me tit­ull “Ekspert lokal”, më së largu deri më 07 tetor, 2022, deri në ora 23:59.

Më poshtë gjeni ter­mat e referencës:

TOR

HANDIKOS is look­ing for an expert / com­pa­ny will be respon­si­ble for devel­op­ing the train­ing mod­ule in accor­dance with iden­ti­fied needs through eval­u­a­tion of the Com­mu­ni­ty Based Reha­bil­i­ta­tion Pro­gram dur­ing 2017–2018, and pro­vi­sion of the two-day work­shop for capac­i­ty build­ing of CBR’s.

Appli­ca­tions should be sent elec­tron­i­cal­ly to: arta.sejdiu@handi-kos.org enti­tled “Local Expert”, no lat­er than Octo­ber 07, 2022, until 23:59.

TOR

0 Comments

Postime të ngjashme