Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve — HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësues për Tra­jn­im “Har­ti­mi i Kornizës Logjike për Projekte”.

Qël­li­mi i përgjithshëm i eksper­tit do të jetë zhvil­li­mi i përm­ba­jt­jes së pro­gramit të tra­jnim­it dhe ofri­mi i tra­jnim­it mbi “Har­timin e Kornizës Logjike të Pro­jek­teve” për OPAK/OJQ, gjatë vitit 2021.

Ofertue­sit janë të mirëprit­ur të dorë­zo­jnë aplika­cionet e tyre në mënyrë elek­tron­ike në handikos@handi-kos.org , dukagjin.kelmendi@handi-kos.org latife.neziri@handi-kos.org ose në mënyrë fizike përmes një zarfi në Zyrën Qen­drore të HANDIKOS, adresa: Dar­d­a­nia 4/7 D2 Prisht­inë, deri më 09.04.2021, në orën 17:00.

Më poshtë mund t’i gjeni ter­mat e ref­er­encës për këtë pozitë:

ToR_Trainer_Logical_Framework_ALB.pdf

HANDIKOS is hir­ing an Expert‑s/Facilitator‑s for the Train­ing for “Draft­ing the Project’s Log­i­cal Framework” .

The over­all objec­tive of the expert will be to devel­op the train­ing pro­gram con­tent and deliv­er the train­ing on “Draft­ing the Project’s Log­i­cal- Frame­work” for DPOs/NGO, dur­ing the year 2021.

The bid­ders are wel­come to sub­mit their appli­ca­tion elec­tron­i­cal­ly to handikos@handi-kos.org, dukagjin.kelmendi@handi-kos.org and latife.neziri@handi-kos.org, and phys­i­cal­ly through an enve­lope at the HANDIKOS Head Office, address: Dar­d­a­nia 4/7 D2 Prishti­na, until 07.04.2021, by 17 pm.

Below you can find the terms of ref­er­ence for this position:

ToR_Trainer_Logical_Framewor.pdf

0 Comments

Postime të ngjashme