HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësues për tra­jn­imin “Menax­hi­mi i Medi­ave Sociale dhe ueb-faqes”.

Objek­ti­va e përgjithshme e eksper­tit do jetë zhvil­li­mi i përm­ba­jt­jes së pro­gramit tra­jnues dhe ofri­mi i tra­jnim­it në “Menax­hi­mi medi­ave sociale dhe ueb-faqes” për OPAK, përg­jatë mua­jit Tetor 2022.

Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen vetëm në for­më elek­tron­ike në email adresën: handikos@handi-kos.org dhe cc: dukagjin.kelmendi@handi-kos.org me sub­jek­ti­nAP­LIKIM PËR TRAJNIMIN “MENAXHIMI I MEDIAVE SOCIALE DHE UEB-FAQES”.

TOR

HANDIKOS is look­ing for an Expert/Facilitator for train­ing “Man­age­ment of Social Media and Website”.

The over­all objec­tive of the expert will be to devel­op the train­ing pro­gram con­tent and deliv­er the train­ing on “Man­age­ment of Social Media and web­site” for DPOs, dur­ing Octo­ber 2022.

Appli­ca­tions should be sub­mit­ted only in elex­tron­ic form in the email address: handikos@handi-kos.org and cc: dukagjin.kelmendi@handi-kos.org with the sub­ject “Appli­ca­tion for Man­age­ment of Social Media and website”.

TOR

0 Comments

Postime të ngjashme