Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon një Ekspert lokal për për­plim­in e rapor­tit mbi arrit­jet krye­sore të HANDIKOS në mbro­jt­jen e fëmijëve.

Qël­li­mi i kësaj thirrje­je është që të përm­blid­hen rezul­tatet e arrit­u­ra në mbro­jt­jen e fëmi­jëve përg­jatë 5 viteve të imple­men­tim­it të pro­jek­tit ‘Pro­movi­mi i paran­dalim­it të dhunës në të gjitha mjedis­et ndaj fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në Kosovë” në part­ner­itet me Save the Chil­dren, zyra në Kosovë dhe me financim të SIDAS Suedeze.

Të intere­suar­it janë të mirëprit­ur të dorë­zo­jnë aplika­cionet e tyre në mënyrë elek­tron­ike në handikos@handi-kos.org deri më datë 26.04.2021, në orën 23:59, me sub­jek­tin HK_CP Report_02.

Më poshtë mund t’i gjeni ter­mat e ref­er­encës për këtë pozitë:

ToR-Eksper­ti-lokal

0 Comments

Postime të ngjashme