Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon  të kon­trak­to­jë një kom­pani për zhvil­lim­in e një fushate ndërgjegjësuese.

Fusha­ta ka për qël­lim të pro­movo­jë llog­a­rid­hënien sociale të fëmi­jëve dhe pjesë­mar­rjen e tyre, si dhe diza­jn­imin e print­imin e një rapor­ti në për­puth­je me fushatën.

Të intere­suar­it fto­hen që aplika­cionet t’i dorë­zo­jnë në mënyrë elek­tron­ike, në emailin handikos@handi-kos.org ose në mënyrë fizike në Qen­drën e Resur­se­ve të HANDIKOS, adresa: Rru­ga ”Nek­ibe Kel­men­di”, Vet­er­rnik, Prisht­inë, 1000, deri më datë 24 shta­tor 2021.

Më poshtë gjeni ter­mat e referencës:

TOR-Cam­paign

0 Comments

Postime të ngjashme