Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS shpall konkurs për poz­itën menaxher/e të pro­jek­tit “Ngrit­ja e mirëqe­nies së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara dhe prindërve të tyre, si reag­im ndaj ndikim­it të COVID-19”.

Ky pro­jekt imple­men­to­het nga HANDIKOS, në part­ner­itet me Save the Chil­dren në Kosovë.

Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë CV-në, letrën e motivim­it, kop­jen e diplomës; dhe ref­er­en­cat në: handikos@handi-kos.org, me tit­ull: “Menax­her i pro­jek­tit’’, deri më datë 1 qer­shor 2022, ora 23:59.

Më poshtë ter­mat e referencës:

TOR_Menaxher

0 Comments

Postime të ngjashme