Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS kërkon të angazho­jë një trajner/e që do të tra­jno­jë fëmi­jët e Grupit “Hëna” mbi kon­ceptin e fushatës, plan­i­fikimin, diza­jn­imin dhe real­iz­imin e fushatës. 

Grupi ”Hëna” do të orga­ni­zo­jë fushatë sen­si­bi­lizuese që pro­movon “Qas­jen infra­struk­tur­ore në hapësira pub­like të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara”.

Aplikan­tët e intere­suar duhet të dër­go­jnë doku­mentet e nevo­jshme në gjuhën shqipe, deri më datë 26 Nën­tor 2023, ora 17:00, përmes email adresës handikos@handi-kos.org dhe cc: nora.simitciu@handi-kos.org me sub­jekt: Apliki­mi për “Apliki­mi për “Punë­to­ria mbi orga­niz­imin e fushatës ndërgjegjësuese”.

Ter­mat e ref­er­encës më poshtë:

Shkarko

Trajner/e për punëtori

 1. HYRJE

HANDIKOS, “Shoqa­ta e para­plegjikëve dhe par­al­izës së fëmi­jëve të Kosovës” është kri­juar si reag­im ndaj gjend­jes së vështirë në të cilën gjen­den per­son­at me aftësi të kufizuara në Kosovë, e themelu­ar nga dhe për per­son­at me aftësi të kufizuara, me aktivitete të pandër­pre­ra që nga viti 1983.
Si orga­ni­za­të për­faqë­son, përkrahë dhe punon për dhe me per­son­at me aftësi të kufizuar përmes avokim­it dhe lobim­it. Ofron shër­bime të ndryshme përmes rrjetit të shtrirë në gjithë Kosovën dhe pro­movon barabarës­inë, jetën e pavarur dhe me din­jitet për të gjithë per­son­at me aftësi të kufizuara.

 1. INFORMATA TË PËRGJITHSHME

HANDIKOS në part­ner­itet me Save the Chil­dren në Kosovë/o është duke imple­men­tu­ar pro­jek­tin “Hand­ikos for Child Rights-H4CR”, i cili finan­co­het nga Agjen­cia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkom­bë­tar dhe Zhvil­lim (SIDA). Përmes këtij pro­jek­ti HANDIKOS syn­on ngrit­jen e kapaciteteve dhe fuqiz­imin e fëmi­jëve me Aftësi të  Kufizuara.

Në kuadër të këtij pro­jek­ti me fëmi­jët e Grupit “Hëna” * do të orga­ni­zo­het një punë­tori mbi diza­jn­imin dhe plan­i­fikimin e një fushate ndërgjegjësi­mi lid­hur me “Qas­jen infra­struk­tur­ore në hapësira pub­like” që më pas, kjo fushatë do të imple­men­to­het dhe udhëhiqet nga HANDIKOS bashkë me fëmi­jët e Grupit “Hëna”.

*Grupi Avokues i Fëmi­jëve me Aftësi të Kufizuara “Hëna” është grup jo for­mal i themelu­ar                  nga HANDIKOS që nga viti 2017, i cili që nga theme­li­mi ka për mision të garan­toj të drej­tat e  
fëmi­jëve me aftësi të kufizuara. HËNA për­faqë­son nevo­jat e fëmi­jëve në niv­el lokal
dhe qen­dror, për më tepër është aktivisht i përf­shirë në të gjitha pro­ce­set e HANDIKOS.

 1.  OBJEKTIVA E DETYRËS

HANDIKOS kërkon të angazho­jë një trjaner/e që do të tra­jnoj fëmi­jët e Grupit “Hëna” mbi kon­ceptin e fushatës, plan­i­fikimin, diza­jn­imin dhe real­iz­imin e fushatës. Grupi Hëna do të orga­ni­zoj fushatë sen­si­bi­lizuese që pro­movon Qas­jen infra­struk­tur­ore në hapësira pub­like të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara.

 1. KUALIFIKIMI
  1. Diplomë në shken­ca sociale, marëd­hënie me pub­likun, fusha­ta, avokim ose fusha të ngjashme;
  1. Njo­huri mbi kon­ceptin e fushatës dhe për­vo­jë në real­iz­imin e tyre;
  1. Njo­huri mbi aftës­inë e kufizuar;
  1. Njo­huri mbi të drej­tat e per­son­ave me aftësi të kufizuara dhe qas­jen në hapësira publike;
  1. Demon­stron për­vo­jë të mëparshme për detyra të ngjashme;
  1. Aftësi të mira komu­niki­mi me fëmi­jët dhe të rinjtë;
  1. Ndërgjegjësi­mi kul­tur­or dhe ndjesh­mëria ndaj çësht­jes së aftë­sisë së kufizuar.
 • DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

• Zhvil­li­mi i pro­gramit dhe metodologjisë tra­jnuese 1‑ditore për punë­tor­inë mbi orga­niz­imin e fushatës ndërgjegjë­suese me Grupin “Hëna”;

• Lehtë­son dhe mbanë punë­tor­inë siç është rënë dako­rd me ekipin e pro­jek­tit të HANDIKOS dhe part­nerët e projektit;

 • Të bashkëpuno­jë me ekipin e pro­jek­tit për të ven­do­sur objek­ti­vat, metodologjinë dhe përmbajtjen;

• Për­gatit mate­ri­alet /prezantimet/ planin e fushatës në për­puth­je me moshën e pjesëmarrësve;

• Për­gatit raportin e punëtorisë.

 • ANGAZHIMI I ESKPERTIT/ES

Eksperti/ja do të angazho­het me anë të një kon­trate për shër­bim me HANDIKOS.

Angazhi­mi do të bëhet gjatë mua­jit nën­tor 2023 në bazë ditore, ku do të përfshihet:

DetyraKohëzg­jat­ja
Para­për­gatit­ja e metodologjisë së punë­torisë dhe materialeve0.5 ditë
Zhvil­li­mi i punë­torisë mbi diza­jn­imin dhe plan­i­fikimin e një fushate ndërgjegjësimi1 ditë
Final­iz­i­mi dhe dorëz­i­mi i rapor­tit të tra­jnim­it tek HANDIKOS0.5 ditë
Totali i ditëve2 ditë
 • KUSHTET E PAGESËS

Page­sa e ekspertit/es do të bëhet sipas faturës përkatëse për kry­er­jen e shër­bimeve, që do të lëshohet nga ai/ajo. Page­sa do të bëhet pas për­fundim­it me suk­ses të punë­torisë dhe dorëzim­it të rapor­tit final të punë­torisë të aprovuar nga HANDIKOS. 

HANDIKOS do të real­i­zoj pagesën në Euro, shu­ma bru­to për ditët e punës (nga të cilat do të ndalet tati­mi në fitim dhe kon­tribu­ti pen­sion­al sipas lig­jeve në fuqi në Kosovë).


HANDIKOS rez­er­von të drejtën e negoci­im­it të propozim­it financiar.

 • DATA DHE VENDI
 • Shpen­zimet e ushqim­it gjatë punë­torisë do t’i mbu­lo­jë HANDIKOS
 • Data ten­ta­tive e punë­torisë: 30 nën­tor 2023 (bazuar në mar­rëvesh­je rec­i­proke mund të ndryshohet)
 • Ven­di: Qen­dra e Resur­se­ve- HANDIKOS, Vet­ernik, Prishtinë
 1. PROCEDURA PËR APLIKIM
 • Një CV e përditë­suar (Mak­si­mu­mi 3 faqe);
 • Një letër motivimi;
 • Kon­cep­ti i punëtorisë;
 • Propoz­i­mi financiar.

Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen në for­më elek­tron­ike në e‑mail adresën: handikos@handi-kos.org

cc: nora.simitciu@handi-kos.org

Ju lutem, shkru­ani në sub­jekt Apliki­mi për “Punë­to­ria mbi orga­niz­imin e fushatës ndërgjegjësuese”.

Afati i fun­dit për dorëz­imin e aplika­cionit është 26 nën­tor 2023, ora 17:00.

Vetëm kan­di­datët e suk­sesshëm do të kontaktohen!

Pas përzg­jed­hjes Ekperti/ja i përzg­jed­hur duhet të dërgojë:

 • Dokumentin/ Dësh­minë që nuk jeni nën hetime.
 • Poash­tu duhet të nën­shkru­aj Poli­tikën e Mbro­jt­jes së Fëmi­jëve të HANDIKOS dhe Rreg­ul­loren mbi Paran­dal­im­in e Shfry­tëzim­it dhe Abuzim­it Sek­su­al — PSHAS dhe t’u përm­ba­hen kushteve dhe kritereve të tyre.
0 Comments

Postime të ngjashme