Hand­iKOS ka pran­uar një dona­cion prej 280 kar­ro­cave dhe disa pajis­je tjera ndih­mëse nga The Church of JESUS CHRIST of Lat­ter Day Saints nga SHBA-ja. Që Hand­iKOS të shpërn­da­jë këto kar­ro­ca në mënyrë pro­fe­sion­ale, dona­tori ka orga­nizuar edhe një tra­jn­im tre ditor për stafin. Në cer­e­mon­inë e pra­nim­it të këtij dona­cioni dhe cer­ti­fikim­it të stafit, z. Afrim Maliqi — drej­tor i HnandiKOS-it ndau mirën­jo­hje për dona­torin dhe Z.Habit Hajre­di­ni — Drej­tor i Zyrës për Qev­eris­je të Mirë / Zyra e Kryeministrit.

Hand­iKOS infor­mon të gjithë per­son­at me aftësi të kufizuara që kanë nevo­jë për kar­ro­ca, të lajmëro­hen në Qen­drat tona nëpër Kosovë që të paraqesin kërkesë për karrocë

0 Comments

Postime të ngjashme