Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve-HAND­IKOS rish­pal­lë konkursin për  Ekspert/Lehtësus për Tra­jn­im për Plan­i­fikim Strategjik.

Qël­li­mi i përgjithshëm i eksper­tit do të jetë zhvil­li­mi i përm­ba­jt­jes së pro­gramit të tra­jnim­it dhe ofri­mi i tra­jnim­it mbi Plan­i­fikimin Strategjik për OPAK/OJQ gjatë vitit 2020, kjo në kuadër të pro­jek­tit ‘’Pro­movi­mi i gjithëpërf­shir­jes në pro­ce­set kon­sul­ta­tive për refor­mat e qev­eris­jes dhe admin­is­tratës pub­like në sek­torin e aftë­sisë sëku­fizuar në niv­el lokal, nacional dhe regjional’’.

Ofertue­sit janë të mirëprit­ur të dorë­zo­jnë aplika­cionet e tyre në mënyrë elek­tron­ike në handikos@handi-kos.org ose në mënyrë fizike përmes një zarfi në Zyrën Qen­drore të HANDIKOS, adresa: Dar­d­a­nia 4/7 D2 Prisht­inëderi më 01.10.2020, në orën 17:00.

Më poshtë mund t’i gjeni ter­mat e ref­er­encës për këtë pozitë:

ToR_Plani_Strategjik.pdf

0 Comments

Postime të ngjashme