HANDIKOS po kërkon një ekspert/e ose kom­pani që do të jetë përgjegjës/e për për­pil­im­in e një rapor­ti përm­bled­hës i cili pasqy­ron impak­tin e HANDIKOS në fushën e llog­a­rid­hënies sociale dhe pjesë­mar­rjes së fëmi­jëve përg­jatë pesë viteve.

Kjo në kuadër të pro­jek­tit ’’Pro­movi­mi i paran­dalim­it të dhunës në të gjitha mjedis­et ndaj fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në Kosovë’’, i cili imple­men­to­het në bashkëpunim me Save the Chil­dren in Koso­vo dhe mbështetet nga SIDA Suedeze.

Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen në for­më elek­tron­ike në handikos@handi-kos.org me sub­jek­tin HK_SACP, apo fizik­isht të ven­do­sura në zarf me mbishkrim­in “HK SACP”, në zyret e HANDIKOS në Rr. “Nek­ibe Kel­men­di”, Vet­ernik, Prisht­inë, deri më datë 08.10.2021.

Më poshtë gjeni ter­mat e referencës:

TOR_Ekspert_SACP

0 Comments

Postime të ngjashme