Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS rish­pal­lë të hapur poz­itën për Ekspert lokal për anal­iz­imin e sit­u­atës së dhunës në famil­je ndaj fëmi­jëve me aftësi të kufizuara.

Me qël­lim që të kup­to­het sit­u­a­ta e fëmi­jëve me aftësi të kufizuara të përf­shirë në dhunë në famil­je, detyrat e ekspertit/kompanisë do jenë real­iz­i­mi i një hulum­ti­mi për dhunën ndaj këtyre fëmi­jëve, duke u bazuar në të dhë­nat e sig­u­ru­ara nga data­baza e dis­agreguar dhe jo vetëm, me theks të veçan­të në komu­nat: Prisht­inë, Fer­izaj, Gjakovë, Mitrovicë.

Ofertue­sit janë të mirëprit­ur të dorë­zo­jnë aplika­cionet e tyre në mënyrë elek­tron­ike në handikos@handi-kos.org / durim.gashi@handi-kos.org, deri më 23.10.2020, në orën 23:59, me sub­jek­tin HENA_TR_20.

Më poshtë mund t’i gjeni ter­mat e ref­er­encës për këtë pozitë:

TOR_Eksperti_lokal_.pdf

0 Comments

Postime të ngjashme