Hand­iKOS hap dyert e dy qen­drave te perku­jde­sit ditor ne Prish­tine dhe Fer­izaj, te cilat ofro­jne perku­jdesje ditore ne qen­der per te moshuar dhe ne shtepi per te rrit­ur me afte­si te kufizuar. Keto qen­dra ofro­jne nje seri sher­bimesh sociale: keshillim psikologjik, mbeshtet­je sociale,ndihme ne shtepi, sher­bime mjek­sore, aktivitete kreative dhe rekreative, mbeshtet­je e bazuar ne pervoje.

Per te shen­uar diten nderkom­betare te per­son­ave te moshuar, me 1 Tetor 2013Hand­iKOS hapi dyert e te dyja qen­drave per per­sona qe kane deshire te viz­ito­jne dhe mar­rin pjese ne aktivitetet e qendres. 

Qen­dra e perku­jde­sit ditor Prish­tine, Dar­d­a­nia Rr.B. 1/5, 038 553 806 
Qen­dra e perku­jde­sit ditore Fer­izaj, Rr. Ramadan Rex­hepi Nr 1, 038 721 229

0 Comments

Postime të ngjashme