HANDIKOS fton audi­torët e licen­cuar dhe akred­i­tu­ar në Kosovë të dër­go­jnë ofer­tat e tyre për auditim vje­tor të pro­jek­tit “Pro­movi­mi i paran­dalim­it të dhunës ndaj fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në të gjitha mjedis­et në Kosovë”, për vitin fiskal 2021. 

Doku­mentet për aplikim:

  1. Ofer­ta finan­cia­re (pa TVSH; HANDIKOS si orga­ni­za­të joqever­itare është e liru­ar nga TVSH)
  2. Cer­ti­fika­ta e regjistrim­it të biznesit
  3. Cer­ti­fika­ta e gjend­jes penale (pas përzgjedhjes)
  4. Vërte­ti­mi tati­mor (pas përzgjedhjes)

Pro­ce­du­ra e aplikimit:

Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen në for­më elek­tron­ike në handikos@handi-kos.org me sub­jek­tin HK_SIDA_Audit, apo fizik­isht të ven­do­sura në zarf me mbishkrim­in “HK_SIDA_Audit”, në zyret e HANDIKOS në Rr. “Nek­ibe Kel­men­di”, Vet­ernik, Prisht­inë, deri më datë 28/12/2021. 

Më poshtë gjeni ter­mat e referencës:

Terms-of-Ref­er­ence-for-Annu­al-Audit-of-Sida

0 Comments

Postime të ngjashme