HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës po kërkon një fizio-ter­apeut/e.

Kjo poz­itë shpal­let në kuadër të pro­jek­tit ‘’Shër­bimet e Reha­bil­itim­it të Bazuar në Bashkësi (RBB) për fëmi­jët dhe të rin­jtë me aftësi të kufizuara janë Fuqizuar dhe të Qën­drueshme”, i cili mbështetet nga UNICEF në part­ner­itet me USAID.

Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë aplikimet e tyre në emailin handikos@handi-kos.org, deri më datë 1 shta­tor 2023, ora 12:00.

Më poshtë ter­mat e referencës:

Shkarko

0 Comments

Postime të ngjashme