Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS shpall konkurs për poz­itën edukator/e joformal/e në kuadër të pro­jek­tit “Ngrit­ja e mirëqe­nies së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara dhe prindërve të tyre, si reag­im ndaj ndikim­it të COVID-19”.

Ky  pro­jekt imple­men­to­het nga HANDIKOS  në part­ner­itet me Save the Chil­dren në Kosovë.

Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë doku­menta­cionin përkatës në e‑mail: handikos@handi-kos.org, me tit­ull “Aplikim: Eduktator/e joformal/e” deri më 12 Kor­rik, 2021, në ora 23:59.

Më poshtë gjeni ter­mat e referencës:

TOR

0 Comments

Postime të ngjashme