Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS është në kërkim të punësim­it të një ergoterapeuti/je me orar jo të plotë të punës (80%).

Kjo me qël­lim të avancim­it të zhvil­lim­it dhe rua­jt­jes së zhvil­lim­it fizik të fëmi­jëve, si reag­im ndaj ndikim­it të COVID-19.

Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë CV-në, letrën e motivim­it, kop­jen e diplomës; dhe ref­er­en­cat në: handikos@handi-kos.org, deri më datë 27 Dhje­tor 2021, ora 23:59.

Më poshtë gjeni ter­mat e referencës:

HK_TOR_Ergo

0 Comments

Postime të ngjashme