HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës po kërkon një vozitës.

Kjo poz­itë shpal­let në kuadër të pro­jek­tit “Mbështet­ja e fëmi­jëve dhe të rrit­urve me aftësi të kufizuara drejt jetesës së pavarur dhe ngrit­ja e mirëqe­nies së tyre”, i imple­men­tu­ar nga HANDIKOS dhe finan­cuar nga Min­is­tria e Finan­cave, Punës dhe Trans­fer­eve të Kosovës.

Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë CV-në, letrën e motivim­it, kop­jen e diplomës dhe ref­er­en­cat në: handikos@handi-kos.org, deri më datë 3 qer­shor 2022, ora 23:59, me tit­ull: “Aplikim-Voz­itës”.

Më poshtë ter­mat e referencës:

ToR-Vozites

0 Comments

Postime të ngjashme