HANDIKOS ka arrit­ur që këto ditë të shpërn­da­jë një sasi të vogël prej 45 pakove ushqi­more për famil­jet në nevo­jë apo me kushte më të rën­da finan­cia­re, si mbështet­je gjatë kësaj sit­u­ate në të cilën gjendemi.

Ekipi jonë do të vazh­do­jë tut­je me iden­ti­fikimin e rasteve të per­son­ave me aftësi të kufizuara me gjend­je më të vështirë ekonomike, si dhe gjet­jen e dona­torëve në mënyrë që të bëhen për­p­jek­je për mbu­lim­in e sa më shumë famil­jeve me këto pako.

Falën­dero­jmë Bashkës­inë e Pop­ul­lit të Zotit – Kisha Protes­tante në Kosovë për dhurim­in e këtij donacioni.

0 Comments

Postime të ngjashme