Metodologjia e punës Për evi­den­timin e bar­ri­er­ave fizike në hapësirat/sipërfaqet pub­like të Prisht­inës, kemi zgjed­hur një shteg të lëviz­jes me gjatësi rreth 1.7 km, me pikë të nis­jes Sta­cionin e Auto­busëve të Prisht­inës dhe pikë të mbarim­it ndërtesën e Par­la­men­tit të… Shkarko

0 Comments

Postime të ngjashme