Qël­li­mi i përgjithshëm

Ngrit­ja e kapaciteteve të per­son­ave me aftësi të kufizuar ne per­dorim­in dhe mirem­ba­jt­jen e pajis­jeve ndihmese me qël­lim te pavar­sim­it te tyre.

Objek­ti­va 1

Tra­jn­i­mi i 25 per­son­ave me aftësi të kufizuar në riparim­in dhe mirëm­ba­jt­jen e kar­ro­cave man­uale dhe elektrike

Objek­ti­va 2

Tra­jn­i­mi i 100 per­son­ave me aftësi të kufizuar rreth për­dorim­it të kar­ro­cave man­uale dhe elektrike

Aktivitetet e projektit:

1. Për­gatit­ja dhe  pajis­ja e pun­torisë së kar­ro­cave në Qen­drën e Resur­se­ve për zhvil­lim të tra­jn­imeve. Sig­uro­hen pajis­je të nevo­jshme të cilat nevo­jiten për demon­strim­in e  rreg­ul­lim­it te karrocave.

2. Orga­niz­i­mi i tra­jn­imeve për për­dorim të kar­ro­cave qoftë atyre man­uale apo elek­trike varë­sisht nga për­dorue­sit, 8 per­sona në javë gjith­sej 100 per­sona për 3 muaj, aq sa edhe do të zgjasë pro­jek­ti i paraparë.

3. Tra­jn­i­mi i 25 per­son­ave bren­da 3 mua­jve për rreg­ul­lim­in dhe mirëm­ba­jt­jen e kar­ro­cave man­uale dhe elek­trike si dhe riparim­in e pajis­jeve të ndryshme ndihmëse.

0 Comments

Postime të ngjashme