HANDIKOS është duke kërkuar ofertues për shër­bime hotelerie në regjionet: Gji­lan, Gjakovë, Pejë, Ferizaj.

Ofertue­sit janë të mirëprit­ur të dorë­zo­jnë aplika­cionet e tyre për shër­bime hote­liere në handikos@handi-kos.org, me mbishkrim­in: “Ofer­ta për shër­bime hote­liere”, më së voni deri më 10/11/2022 ora 16:00. Propozimet e mar­ra pas afatit të cak­tu­ar nuk do të mer­ren në konsideratë.

Ter­mat e referencës

0 Comments

Postime të ngjashme