Klu­bi i Zhyt­jes Prishti­na orga­ni­zoi zhyt­je për herë të parë me per­sona me aftësi të kufizuara në bashkepunim me Hand­iKOS. Kjo ini­cia­tive erd­hi nga vete Klu­bi i Zhyt­jes, me perkrah­jen e te ciles Hand­IKOS ka si qel­lim edhe theme­lim­in e Klu­bit te Zhyt­jes per per­sona me afte­si te kufizuara. Klu­bi i zhyt­jes Prishti­na e ka ofru­ar kete tra­jn­im ne menyre vull­netare. Pishi­na Swiss Well­ness Park ofroi pish­inën për per­son­at me aftësi të kufizuara, poash­tu Art­Stu­dio i dhuroi bluza për KZH Prishti­na. Artikuj ne gazete dhe media te ndryshme e ndo­qen me vemend­je kete ngjarje.

0 Comments

Postime të ngjashme