Kohëzg­jat­ja: 24 muaj, 9 Tetor 2012 – 10 Tetor 2014

Part­nerët imple­mentues: Hand­iKOS dhe KMOP

Bux­heti total: 400,000 Euro:

380,000 Euro Zyra e Bashkim­it Evropian,

20,000 Euro Min­is­tria e Punës dhe Mirëqe­nies Sociale (e pakonfirmuar)

Qël­li­mi i përgjithshëm

Qël­li­mi i përgjithshëm i këtij pro­jek­ti është të mbësht­es decen­tral­iz­imin e qev­eris­jes së sek­torit social dhe të pro­movo­jë dhe lehtë­soj licencimin e orga­ni­zatave të shoqërisë civile për ofrim të shër­bimeve social për qyte­tarët e Kosovës.

Qël­li­mi speci­fik është të kapërce­het hen­deku në ofrim­in e shër­bimeve sociale duke për­mirë­suar mbu­lim­in, cilës­inë dhe qën­druesh­mërinë e shër­bimeve sociale të bazuara në bashkësi përmes pilo­tim­it të shër­bimeve mbështetëse për per­sona të moshuar në dy Qen­dra të Përku­jde­sit Ditor dhe përmes theme­lim­it të shër­bimeve mul­ti-disi­pli­nare të ofru­ara në shtëpi për per­sona me aftësi të kufizuar.

Për­fitue­sit

Të pak­tën 100 per­sona të moshuar dhe per­sona me aftësi të kufizuar do të mar­rin shër­bime sociale të bazuara në bashkësi, famil­jet e per­son­ave që mar­rin shër­bime, dhe orga­ni­zatat e tjera të ngjashme të cilat ofro­jnë shër­bime në komu­nat e Fer­iza­jt dhe Prisht­inës. Gjithash­tu insi­ti­tu­cionet pub­like në nivelin qen­dror dhe ato të nivelit lokal në këto komu­na do të për­fi­to­jnë nga aktivitetet e këtij projekti.

Aktivitetet krye­sore

Përmes këtij pro­jek­ti part­nerët do të themelo­jnë dhe oper­o­jnë dy Qen­dra të përku­jde­sit ditor në qen­drat ekzistuese të Hand­iKOS në Prisht­inë dhe Fer­izaj, të cilat do të ofro­jnë mbështet­je gjithëpërf­shirëse; aktivitete eduka­tive, sociale, dhe rekreative; shër­bime psiko-sociale, shën­de­të­sore, këshilluese dhe refer­ime për per­sona të moshuar dhe famil­jet e tyre. Gjithash­tu, Hand­iKOS do te ofroj shër­bime të ofru­ara në shtëpi për të rrit­ur me aftësi të kufizuara. Këto shër­bime do të përf­shi­jnë këshillim­in psikologjik, mbështet­jen e bazuar ne për­vo­jë, këshillim për përku­jdesje vet­jake, vlerësim i nevo­jave orto­pe­dike, san­itare dhe pajis­jeve ndih­mëse, mod­i­fikime te hapësir­ave shtëpi­ake dhe refer­ime në perku­jdesje insti­tu­cionale ne rast nevo­je. Aktivitetet e këtij pro­jek­ti do të puno­jnë drejt përf­shir­jes së këtyre mod­eleve të sher­bimeve sociale në struk­tu­rat lokale komu­nale duke kri­juar një atmos­ferë bashkëpunuese me struk­tu­rat insti­tu­cionale lokale, orga­ni­zatat e shoqërisë civile, dhe palë të tjera të intere­suara. Aktivitetet do të përf­shi­jnë edhe ngrit­jen dhe forcimin e kapaciteteve të këtyre akterëve në punën pro­fe­sion­ale përmes një sërë tra­jn­imesh të zhvil­lu­ara dhe ofru­ara nga ekspert ven­dor dhe ndërkombëtarë.

Rezul­tatet e pritura

1. Dy qen­dra të përku­jde­sit ditor themelo­hen në komunën e Prisht­inës dhe Fer­iza­jit, duke kri­juar një mjedis mbro­jtës, përf­shirës, dhe kreativ duke ofru­ar shër­bime dhe këshillime të indi­vid­u­al­izuara sipas nevo­jës për pes­ona të moshuar dhe famil­jet e tyre, duke per­mire­suar mirëqe­nien dhe inte­grim­in social per­mes ofrim­it të shër­bimeve të cilat nuk janë aktu­al­isht të qasshme apo ekzistuese.

2. Një grup i sher­bimeve të ofru­ar në shtëpi themelo­hen si pjesë e struk­tu­rave të qen­drës së përku­jde­sit ditor të cilat ofro­jnë mbështet­je gjithëperf­shirëse në përku­jdesje vet­jake dhe jetesë të pavarur; dhe shër­bime alter­na­tive nga perku­jdes­ja insti­tu­cionale sipas nevo­jës për per­sona me aftësi të kufizuar që kanë më së shumti nevo­jë për tra­j­tim ne shtepi.

3. Struk­tu­rat e sher­bimeve lokale zgjero­hen; autoritetet lokale janë më të afta për të ushtru­ar kom­pe­ten­cat në qev­eris­jen e sek­torit social; Orga­ni­zatat e shoqërisë civile dhe akterë të tjerë kanë kapacitete të for­cuara në ofrim­in e shër­bimeve të bazuara në bashkësi.Dona­tori: 
Bashki­mi Europian

0 Comments

Postime të ngjashme