Në Gjakovë sot ka për­fun­d­uar raun­di i dytë i pro­gramit “Disi­plina Poz­i­tive në Prindërim­in e Përdit­shëm” për këtë vit.

22 prindër, mësimd­hënës dhe punë­torë shën­de­të­sorë janë cer­ti­fikuar pas ndjek­jes së tra­jnim­it për prak­tikat më të mira të prindërim­it, bazuar në zhvil­lim të fëmi­jëve dhe të drej­tave të tyre.

Gjatë javës së kalu­ar, ky pro­gram u zhvil­lua në komunën e Fer­iza­jt. Tut­je pritet të mba­het  në Mitro­vicë dhe Prishtinë.

0 Comments

Postime të ngjashme