Sot, në Prisht­inë ka fil­lu­ar raun­di i dytë i pro­gramit “Disi­plina Poz­i­tive në Prindërim­in e Përdit­shëm” për këtë vit.

15 prindër/pjesëmarrës të tjerë po shqyr­to­jnë bashkër­isht prak­tikat më të mira të prindërim­it, bazuar në zhvil­lim të fëmi­jëve dhe të drej­tave të tyre.

Ky pro­gram ofro­het nga HANDIKOS, në part­ner­itet me Save the Children.

0 Comments

Postime të ngjashme