Emri i projektit:

Ngrit­ja e mirëqe­nies sociale të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara dhe famil­jarëve të tyre në Komunën e Prishtinës

Kohëzg­jat­ja:

Tetor 2019 – Shkurt 2020

Loka­cioni:

Komu­na e Prishtinës

Objek­ti­vat:

Të për­mirë­so­jë sit­u­atë ne fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në vend përmes ofrim­it të shër­bimeve reha­bil­ituese me cilësi të lartë; të fuqi­zoj prindërit e fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në mbështet­je të fëmi­jëve të tyre drejt përf­shir­jes sociale; ofrim­in e shër­bimeve të kujde­sit ditor për fëmi­jë; mbështet­ja holis­tike zhvil­lim­it të fëmi­jëve me bazë në qas­jen bio-psiko-sociale.

Dona­tori:

Drej­to­ria e Mirëqe­nies Sociale pranë Komunës së Prishtinës

0 Comments

Postime të ngjashme