Emri i Pro­jek­tit:
Ombrel­la për të gjithë

Qël­li­mi:
Kri­ji­mi i ombrel­lës për shoqatat e per­son­ave me aftësi të kufizuar në regjion­in e Prizrenit

Të arrit­u­rat:
Është for­muar ombrel­la e OJQ-ve të aftë­sisë së kufizuar në komunën e Prizrenit

Viti i imple­men­tim­it:
2007 Prizren

Dona­tori:
Share-See

0 Comments

Postime të ngjashme