Emri i Pro­jek­tit: 
Përkrah­ja e per­son­ave me aftësi të kufizuar

Qël­li­mi:
Pjesë­mar­r­ja e PAK, për­mirësi­mi i gjend­jes shën­de­të­sore PAK, avanci­mi i të drej­tave të PAK si dhe për­mirësi­mi i poz­itës së PAK në shoqëri. (Financi­mi i zyrës së Obiliqit)

Të arrit­u­rat:
Ofri­mi i shër­bimeve për per­son­at me aftësi të kufizuar

Viti i imple­men­tim­it:
2007 Prisht­inë

Dona­tori:
Kuven­di Komu­nal — Obiliq

0 Comments

Postime të ngjashme