Emri i projektit:

Pro­mot­ing vio­lence pre­ven­tion on all set­tings for chil­dren with dis­abil­i­ties in Koso­vo — Pro­movi­mi i paran­dalim­it të dhunës në të gjitha mjedis­et për fëmi­jët me aftësi të kufizuara në Kosovë

Kohëzg­jat­ja:

2017 — 2021

Loka­cioni:

Prisht­inë; Gjakovë; Fer­izaj; Mitrovicë;

Objek­ti­vat:

To con­tribute in cre­at­ing a safer and more inclu­sive envi­ron­ment for CËD in Kosovo.

Improv­ing the qual­i­ty of inclu­sive child pro­tec­tion sys­tems poli­cies & Prac­tices, and increas­ing aëare­ness, knoëledge and inter-sec­to­r­i­al coop­er­a­tion among com­mu­ni­ties and ser­vice providers to pre­vent and respond to cas­es of vio­lence in all settings,

Pro­mote child-focused social account­abil­i­ty and child par­tic­i­pa­tion­mea­sures to improve inclu­sion of CËDs and pro­vi­sion of appro­pri­ate CËD spe­cif­ic services;

Dona­tori:

Save the Chil­dren & Sëedish SIDA

0 Comments

Postime të ngjashme