HANDIKOS sot ka lan­suar raportin hulumtues ‘’Stan­dard­et ndërkom­bëtare mbi çësht­jet e aftë­sisë së kufizuar: Ku qën­dron Koso­va?’’, të punuar tash e disa muaj rreth asaj se ku qën­dron Koso­va në raport me stan­dard­et ndërkom­bëtare mbi çësht­jet e aftë­sisë së kufizuar.

Ky studim ka pasur për qël­lim vlerësimin e zbrazëti­rave të legjis­la­cionit në fuqi në Kosovë në raport me Kon­ven­tën Ndërkom­bëtare për të Drej­tat e Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara, Acquis Com­mu­nau­taire të Bashkim­it Evropi­an, Qël­limet e Zhvil­lim­it të Qën­drueshëm, Strategjisë Nacionale për të Drej­tat e Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara dhe Plan­it Nacional të Veprim­it për Per­son­at me Aftësi të Kufizuara.

Fatke­që­sisht, rezul­tatet e hulum­tim­it pasqy­ro­jnë se vetëm 30 për qind e stan­dard­eve të kërkuara ndërkom­bëtare janë të inte­gru­ara në lig­jet në fuqi që rreg­ul­lo­jnë çësht­jet e per­son­ave me aftësi të kufizuara. Rapor­ti i hulum­tim­it ka iden­ti­fikuar se një nga kat­e­goritë themelore e të drej­tave të tyre- Qassh­mëria, vetëm 6,7%, të stan­dard­eve ndërkom­bëtare janë të përf­shi­ra në legjis­la­cionin e Kosovës.

Sipas rapor­tit, rreth 70% të stan­dard­eve ndërkom­bëtare mungo­jnë ose janë pjesër­isht të përf­shi­ra apo/dhe të inte­gru­ara në legjis­la­cionin e Kosovës. Pran­daj insti­tu­cionet e Kosovës duhet të për­mirë­so­jnë legjis­la­cionin ekzistues të afë­sisë së kufizuar sipas stan­dard­eve ndërkom­bëtare, duke u mundë­suar per­son­ave me afësi të kufizuara të gëzo­jnë dhe ushtro­jnë plotë­sisht të drej­tat dhe shër­bimet përkatëse.

Hulum­ti­mi është finan­cuar nga Zyra e Bashkim­it Evropi­an në Kosovë në kuadër të pro­jek­tit “Pro­movi­mi gjithëpërf­shirës në pro­ce­set kon­sul­ta­tive për refor­mat e qev­eris­jes dhe admin­is­tratës pub­like në sek­torin e aftë­sisë së kufizuar në niv­el Lokal, Nacional dhe Regjion­al”, i cili zba­to­het nga HANDIKOS, në part­ner­itet me Dis­abil­i­ty Part­ner­ship Fin­land, Thresh­old, Shoqatën Koso­vare të Shur­d­hërve dhe Shoqatën e të Ver­bërve të Kosovës.

0 Comments

Postime të ngjashme