Emri i Pro­jek­tit:
Rekrea­cioni dhe sporti mundësi për Integrim

Qël­li­mi:
Pjesë­mar­r­ja e PAK, të rin­jve dhe kujdestarëve të per­son­ave me aftësi të kufizuar në aktivitetet rekreative-sportive në kampin veror.

Të arrit­u­rat:
Pjesë­mar­rës në këtë kamp ishin 21 per­sona me aftësi të kufizuar, 5 kujdestarë (famil­jarë).  Në këtë kamp janë orga­nizuar aktivitete sportive dhe rekreative.

Viti i imple­men­tim­it:
2007 Skender­aj

Dona­tori:
MKRSJ

0 Comments

Postime të ngjashme