Rek­tori i Uni­ver­sitetit të Prisht­inës, prof. asoc. dr.Ibrahim Gashi, pri­ti në një takim një grup stu­den­tësh me aftësi të kufizuara.
Stu­den­tët falën­deru­an rek­torin Gashi për prit­jen e bërë, njëko­hë­sisht edhe parashtru­an disa nga kërke­sat e tyre, si lir­im­in e plotë nga page­sa e semes­trit, rreg­ul­lim­in e infra­struk­turës, gjë që do ta lehtë­sonte qas­jen e tyre në çdo fakul­tet, pas­taj që ligjëratat dhe ushtrimet për këtë kat­e­gori stu­den­tësh të orga­ni­zo­hen në katin e parë, tualete që do të ishin funk­sion­ale për këta, etj.


Rek­tori i falën­deroi stu­den­tët për viz­itën e bërë, duke shpre­hur dëshirën e menaxh­men­tit të UP-së që këta stu­den­të ta gëzo­jnë jetën stu­den­tore plotë­sisht dhe para­lel­isht me çdo stu­dent tjetër, në mënyrë që t’i zhvil­lo­jnë aftësitë e tyre intelek­tuale, si pjesë e rëndë­sishme dhe nor­male e shoqërisë. Si rezul­tat i kësaj, rek­tori Gashi u prem­toi mbështet­je konkrete, duke u ofru­ar letër përkrah­je të nën­shkru­ar nga rek­tori, ku stu­den­tet e kësaj kat­e­gorie do të tolero­hen për vone­sat even­tuale në ligjëra­ta, pran­daj edhe kërko­het mirëkup­tim edhe të dekanat­eve përkatëse.
“Ne duhet bashkër­isht t’i pen­go­jmë paragjykimet e tilla dhe të sig­uro­het tra­j­tim dhe kushte të barabar­ta për të gjithë, ash­tu siç parashihet edhe me Deklaratën Uni­ver­sale mbi të Drej­tat e Njeri­ut”, tha rek­tori Gashi.
Kre­jt ne fund rek­tori u kërkoj stu­den­tëve që të gjitha kërke­sat e tyre t’i parashtro­jnë në for­më të pro­jekt propozim­it, në mënyrë që rek­torati të kërko­jë mbështet­je finan­cia­re nga Bor­di i UP-së dhe part­nerët ndërkom­bë­tarë, për kri­jimin e infra­struk­turës në UP, për këtë kat­e­gori të studentësh.

0 Comments

Postime të ngjashme