Në kuadër të fletëno­tim­it komu­ni­tar, rreth trid­hjetë (30) fëmi­jë, prindër dhe mësimd­hënës morën pjesë në takimin e për­bashkët ‘’Fol­low Up Meet­ing’’ në Gjakovë.

Ata ndjekën per­for­mancën për të iden­ti­fikuar mënyra sht­esë se si për­mirë­so­het per­for­man­ca e ofrim­it të shër­bim­it bazuar në planin e veprim­it, të dalë nga vetë komu­niteti dhe ofrue­sit e shër­bim­it (Stafi i ShF­MU “Zek­e­ria Rexha”).

Jemi të lum­tur që fletëno­ti­mi komu­ni­tar po tre­gon rezul­tate, ku edhe njëherë prindërit, fëmi­jët dhe mësimd­hënësit shpre­hën gatish­mërinë për bashkëpunim në zgjid­hjen e sfi­dave të përbashkëta.

Pro­ce­si i fletëno­tim­it komu­ni­tar real­i­zo­het në kuadër të pro­jek­tit “Pro­movi­mi i paran­dalim­it të dhunës në të gjitha mjedis­et për fëmi­jët me aftësi të kufizuara në Kosovë” i cili imple­men­to­het nga HANDIKOS në part­ner­itet me Save the Chil­dren, si dhe mbështetet nga SIDA Sweden.

0 Comments

Postime të ngjashme