HANDIKOS po kërkon një Ekspert/e/ kom­pani për anal­iz­im të për­puthsh­mërisë së kuadrit legjisla­tiv me Kon­ven­tën e OKB-së për të Drej­tat e Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara, sipas sek­torëve të synuar.

Objek­ti­va e përgjithshme e ekspertit/es do jetë për­gatit­ja për shpërn­dar­je dhe pub­likim të rapor­tit për pajtuesh­mërinë e kornizës legjisla­tive dhe insti­tu­cionale të Kosovës, në raport me KNDPAK.

Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen vetëm në for­më elek­tron­ike në email adresën: handikos@handi-kos.org, deri më datë 17 prill 2023, me sub­jek­tin APLIKIM PËR EKSPERT/ Anal­izën e për­puthsh­mërisë së kuadrit legjislativ.

Ter­mat e referencës:

TOR

0 Comments

Postime të ngjashme